باانتخاب هریک ازگزینه های ذیل می توانیدپخش یادانلودنمایید:

فیلم های ارسالی ازهیئت امام حسن مجتبی(ع)-قسمت اول

فیلم های ارسالی ازهیئت امام حسن مجتبی(ع)-قسمت دوم

فیلم های ارسالی ازهیئت امام حسن مجتبی(ع)-قسمت سوم