مستندسازی آداب وسنن محرم فردوس وحومه

موضوعات:

1-فیلم مستندآداب وسنن آماده سازی نخل هاقبل ازحرکت

2-فیلم مستندآداب وسنن دسته جات زنجیرزنی

3-فیلم مستندآداب وسنن دادن غذای متبرک ومیهمانی عظیم حسینی

4-فیلم مستندآداب وسنن وتاریخچه هیئت ،بزرگان وموسسین هیئات مذهبی

5-فیلم مستندآداب وسنن موقوفات ولوازم اهدایی وتاریخی هیئات

6-فیلم مستندآداب وسنن نوع معماری وسبک سازه هیئت ها

و...

شرایط:

1-شرکت برای عموم آزاداست

2-مدت مستندتا60دقیقه باشد.

3-باکیفیت باشدواگرروی فیلم کارشده باشدبهتراست.آثاربی کیفیت ومخدوش گذاشته نخواهندشد.

4-درجمیل های ارسالی مشخصات خودراذکرنماییدتابنام خودتان درسایت گذاشته شود.

5-ازگذاشتن آثارهدفدارغیرمحرمی یاتبلیغ شخص یااماکن غیرمتعارف جداً معذوریم.

6-ازجلوه های ویژه ومواردی که باعث اثرپذیری وگیرایی بیشترشودحمایت می شود.

7-ازعکس های قدیمی که روی آنهاکارهنری شده باشدوبصورت فیلم قابل پخش باشدحمایت می شود.

8- فایل های ارسالی می توانندازفرمت های mp4،wma،avi،mkvباشند.

9- درصورت داشتن هرگونه سئوال ازطریق نظرات می توانیدسئوال وپاسخ نظرخودرادریافت نمایید.(قبل ازاین کارنظرات رابخوانیدشایدپاسخ سئوالتان راپیداکردید.)


دوستان وعزیزان علاقه مندبه مستندسازی می توانندآثارخودرابه جمیل این وبگاه ارسال نمایند.