لطفا جهت ارسال فایل های خودتون(تصویری ومحرمی شهرستان فردوس) این مشخصات راحتمابهمراه داشته باشد:

نام ونام خانوادگی:

محل سکونت ارسال کننده آثار:

اثرمربوط به کدام شهریاروستا:

محرم چه سالی به شمسی:

اگه توضیحی برای اثرداریدومی خواهید زیرنوشت شودحتمابنویسید.

باتشکر:مدیریت وبگاه مردمی فردوس عاشورا