درهنگام دیدن عکس هایافیلم ها اگردچارخطاشدیدیامجدداقدام نماییدیادرقسمت وسط بالای صفحه روی علامت فلش کلیک نموده دانلودکنیددراین صورت بعلت بزرگی برخی فایلها وسرعت پایین اینترنت فایلها نمی توانندبازیادانلودشوندکه بهتراست روی گزینه بهرحال دانلودشود رابزنید*بدلیل بروزبودن ازهمه صفحات دیدن نمایید*مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های فردوس خراسان قبل ازانجام هرکاری به قسمت اطلاعیه هابرویدتامنظوروهدف ایجاداین وبگاه رامتوجه شوید.دوستانی که فیلم یاعکس ویامستندات ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانندازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com فایل خودرا ازطریق جیمل ارسال تابنام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد.بدلیل بروزبودن وبگاه ازسایرصفحات دیدن نمایید. می توانیدازقسمت موضوعات وب مطلب موردنظرتان راسریعترپیداکنید.تبادل لینک بامداحان وهیئات انجام می شود وبگاه مردمی فردوس عاشورا.درنظرسنجی این وبگاه (زیرخلاصه آمارسمت راست)شرکت نمایید هدف ما اشاعه فرهنگ حسینی ومعرفی آداب وسنن محرم فردوس به دیگران است.هنگام ارسال آثارخودحتمامشخصات کامل مندرج دراطلاعیه شماره7رابخوانید.توصیه مابه شماخواندن تمام اطلاعیه های این وبگاه می باشد فیلم های ارسالی عاشورای اسلامیه ازمجیدنظرزاده :: وبگاه مردمی فردوس عاشورا

۱ مطلب با موضوع «ارسالی ازبخش هاوروستاهای تابعه :: فیلم های ارسالی ازتوابع :: فیلم های ارسالی عاشورای اسلامیه ازمجیدنظرزاده» ثبت شده است

کلیه امورمربوط به این وبسایت به صورت صلواتی ورایگان انجام می گردد این وبگاه محل مناسبی برای طراحان وکسانی که درراس امورمربوط به محرم مداحان وهیئات مذهبی می باشد.کسانیکه تمایل دارندبعنوان عکاس یافیلمبردارافتخاری این وبگاه باشندازطریق جیمیل می توانندآمادگی خودرااعلام نمایند.علاقه مندان به مستندسازی ایام محرم فردوس وحومه هم می توانندباتوجه به شرایط درج شده دراطلاعیه هاآثارخودراازطریق جیمیل ارسال نمایندمهلت ارسال آثارعکس،فیلم ومستند«تامحرم سال دیگر»می باشدازهمه کسانیکه آثارخودرابرای ماارسال نمودندتشکروقدردانی می نماییم.مدیروبگاه مردمی فردوس عاشورا