مرکزجمع آوری عکس وفیلم ازمراسم باشکوه معنوی محرم های فردوس خراسان
دوستانی که فیلم یاعکس ازروزهای محرم فردوس وروستاهای تابعه دارندمی توانند

ازطریق جیمیل ferashweb@gmail.com

فایل خودراارسال تابانام خودتان دراین وبگاه گذاشته شود.درضمن عکس هاوفیلم های بی کیفیت گذاشته نخواهندشد.بدلیل بروزبودن وبگاه ازسایرصفحات دیدن نمایید.
می توانیدازقسمت طبقه بندی موضوعی موردنظرتون روسریعترپیداکنید.