اطلاعیه شماره2


 

باسلام خدمت دوستان وهمشهریان عزیزمخصوصاجوانان هنرمندوباسلیقه:

شمامی توانیدعکس یافیلم روزعاشورای شهرعزیزمان فردوس یاروستای محل زندگی خودرابه جیمیل این وبگاه ارسال نمایید:


ferashweb@gmail.com


تادراین وبگاه بانام خودتان برای دیگران(دنیا) وبخاطرشناساندن آداب وسنن منطقه مظلوم واقع شده فردوس وحومه قابل دیدن وحتی دانلودباشد.


عاشورای شهرستان فردوس

درقاب عکس وفیلم


 این شرایط بهتراست:

-مشخصات خودراکامل ذکرنماییدتابنام شمادرج کنیم حدالامکان ازنام های مستعارپرهیزکنید.

-سعی شودعکس هاوفیلم های ارسالی باکیفیت باشند.

-آثارارسالی تاحدامکان عمومی ودارای پیام باشند وشخصی نباشند.

-صحنه هاووقایع زیبای این مراسم معنوی باشکوه درآثارحتمالحاظ گردد.

-آثاراگرتدوین شده وتخصصی کارشده باشدبسیاربهتراست.


هدف ازاین کار:

-رساندن شکوه وجبروت روزعاشورای فردوس

-معرفی فردوس

-کشیدن آثارشخصی ممتازازدرون تلفن های افرادشرکت کننده دراین مراسم

-تنوع دیدگاه چه عکسی وچه فیلمبرداری ازمراسم عزاداری فردوس