باانتخاب هریک ازگزینه های ذیل می توانیدپخش یادانلودنمایید:(کل مراسم نخل گردانی ومقتل خوانی)


پخش ودانلودفایل صوتی: