ابتداپخش سپس دانلودنمایید:


فیلم های ارسالی روزعاشورای90-حمیدشریف زاده


حضورهیئت حسینی سادات درهیئت حسینی اسلامیه شب عاشورا:

فیلم های ارسالی عاشورای90درحسینی اسلامیه-حمیدشریف زاده-قسمت اول

فیلم های ارسالی عاشورای90درحسینی اسلامیه-حمیدشریف زاده-قسمت دوم