جهت پخش ودانلودکلیک نمایید:


توسط حناب باهوش ارسال گردیده است

فیلم های ارسالی عزاداران هیئت حسینی سادات فردوس درشب عاشورا93به هیئت حسینی اسلامیه-قسمت اول

فیلم های ارسالی عزاداران هیئت حسینی سادات فردوس درشب عاشورا93به هیئت حسینی اسلامیه-قسمت دوم

فیلم های ارسالی عزاداران هیئت حسینی سادات فردوس درشب عاشورا93به هیئت حسینی اسلامیه-قسمت سوم

فیلم های ارسالی عزاداران هیئت حسینی سادات فردوس درشب عاشورا93به هیئت حسینی اسلامیه-قسمت چهارم

فیلم های ارسالی عزاداران هیئت حسینی سادات فردوس درشب عاشورا93به هیئت حسینی اسلامیه-قسمت پنجم