مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

بایدبه عرض دوستان وهمشهریان برسانیم بامشکلی که درقسمت سروراین وبگاه پیش آمد وچون بلاگفاتاالان مشکل خودرانتوانسته کامل حل نمایدووبگاه ماتااین لحظه حذف شده می باشدبراین شدیم تابا

آدرس جدیدhttp://ferdowsashoora.blog.ir

کاررامجدداشروع کنیم درصورت درست شدن وبگاه قدیمیhttp://ferdowsashoora.blogfa.comانتقال مطلب انجام خواهدشد.


فعلا این وبگاه درحال بازآوری مطالب قبلی می باشد